Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne er tilrettelagt for både norskspråklige og minoritetsspråklige voksne, og for minoritetsspråklig ungdom i alderen 16–19 år. Opplæringen fører frem til et grunnskolevitnemål som gir rett til å søke videregående opplæring. For å få fullverdig vitnemål kreves det karakter i de skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk, og i to av de muntlige fagene naturfag, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk (RLE).

Hvem kan søke?
Grunnskole for voksne er regulert i
opplæringsloven, kapittel 4A. Voksne over 16 år som ikke har grunnskole, eller som trenger opplæring i ett eller flere av grunnskolefagene, og som ikke har rett til videregående skole for ungdom (jf. opplæringsloven § 3-1), har rett til slik opplæring.

Søkere må ha oppholdstillatelse som kan gi grunnlag for varig opphold og norsk personnummer (11 siffer).

Opplæringstilbud
Berg Voksenopplæring har tilbud om opplæring i disse fagene:

 • norsk
 • engelsk
 • matematikk
 • samfunnsfag
 • naturfag

Man kan ta ett eller flere fag samtidig. Alle fagene tilbys på dagtid.

Skoleåret starter vanligvis i midten av august og varer til ca. 20. juni. Berg voksenopplæringen har samme ferie og fridager som Berg skole.

Søknad og inntak i Berg kommune
Mer informasjon om tilbud, hvordan man søker og søknadsskjema kan man få ved kontakt med Tjeneste for integrering. Søkere må ha folkeregistrert adresse i Berg.

Testing
Søkerne blir testet i norsk, matematikk og engelsk. Tilbudet søkeren får, blir gitt på bakgrunn av opplysninger om søkeren og testresultatene. Hvor lang tid opplæringen vil ta, avhenger av søkerens forkunnskaper og progresjon.

Søknadsfristen er 1. mars. Søknader som kommer etter fristen, blir også vurdert.

Her kan du finne søknadskjema: Søknad om grunnskoleopplæring.pdf

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Målet med opplæringen er Norskprøve 2 og/eller Norskprøve 3 skriftlig og muntlig.
Deltakerne får kurs på ulike nivå og med ulik progresjon ut fra sin bakgrunn.

Innenfor disse rammene tilbys blant annet:

 • vanlige norskkurs på dagstid
 • norskopplæring som del av introduksjonsprogram
 • norskopplæring kombinert med arbeidspraksis/språkpraksis
 • nettbasert opplæring

Hvem kan søke kurs i norsk og samfunnskunnskap?
Alle innvandrere kan søke, men ikke alle kan få gratis opplæring. Om du får gratis opplæring, eller om du må betale, avhenger av typen oppholdstillatelse du har, når du fikk den, og hvor gammel du er. For å få gratis opplæring i Berg Voksenopplæring må du ha rett til opplæringen, være over 16 år og folkeregistrert i Berg.

Introduksjonsloven
Introduksjonsloven gjelder for mange, men ikke alle, innvandrere som har fått oppholdstillatelse fra og med 1.9.2005. Loven gir ulike grupper innvandrere enten rett, rett og plikt eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De som har rett, eller rett og plikt, kan få gratis opplæring etter bestemte regler. De som har plikt, må betale for opplæringen. ”Plikten” for dem med rett og plikt eller plikt, er knyttet til å kunne søke permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

Fritak fra plikten
Fritak fra plikten til 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Innvandrere som har rett og plikt, eller plikt, til 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap ut fra introduksjonsloven, kan ut fra bestemte regler fritas fra denne plikten når de vil søke om permanent oppholdstillatelse.

Fritaket gjelder både 250/550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap.

1. Fritak fra plikten til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk
For å søke denne typen fritak må søker dokumentere norskkunnskaper etter bestemte regler. Eksempler på godkjent dokumentasjon er

 • bestått Norskprøve 2 eller 3, både muntlig og skriftlig

Eksempler på godkjente norskkunnskaper for inntak til høyskole:

 • Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten), minst 450 poeng eller bestått
 • Bestått Trinn 3 på Norsk for utlendinger på Universitetene
 • Bestått videregående skole

Hvis du er i tvil om du har nok dokumentasjon, kan du kontakte voksenopplæringen i din kommune.

2. Fritak fra plikten til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker
Søknadsgrunnlaget må dokumenteres med legeattest.

I merknader til introduksjonsloven § 4 står følgende:
Personer som kan være aktuelle for fritak etter denne hjemmelen, er i hovedsak personer som er alvorlig eller kronisk syke, eller hvor en helhetsvurdering av situasjonen for den enkelte person tilsier at det ville være svært urimelig å ikke frita vedkommende fra plikten til å delta i opplæringen. Det skal i alminnelighet svært mye til før vilkåret skal anses oppfylt, og det vil nødvendigvis ikke være tilstrekkelig at vedkommende er varig arbeidsufør.

Søknader og dokumentasjon
Søknaden om fritak med dokumentasjon skal sendes til voksenopplæringen i din kommune.

Hvis du får fritak fra plikten til opplæring, får du et brev med vedtak om fritak fra kommunen. Dette vedtaket om fritak må du legge ved søknaden om permanent oppholdstillatelse. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon på norskkunnskapene eller legeattest som er grunnlaget for fritaket når du søker om permanent oppholdstillatelse.

Norskprøver
Det er fire prøver som måler ferdigheter i norsk: Norskprøve 1, 2 og 3, samt Test i norsk – høyere nivå ("Bergenstesten").

Norskprøve 1, 2 og 3 er laget etter nivåbeskrivelsene i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2005). Norskprøve 2 og 3 er nasjonale avsluttende prøver i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Norskprøve 1 er en såkalt ”underveisprøve” på nivå A1. Prøven skal vise om deltakeren har nådd nivå A1 og er ikke en avsluttende prøve. Norskprøve 1 avholdes lokalt på skolene ved behov. Det er ikke testbevis for denne prøven.

Norskprøve 2 er avsluttende skriftlig og muntlig prøve på nivå A2. Norskprøve 2 skal måle

 • forståelse av ytringer og vanlige uttrykk fra dagliglivet på et enkelt og tydelig språk
 • evnen til å lese og forstå svært korte, enkle tekster
 • ferdighet i å skrive korte, enkle beskjeder og meldinger
 • evnen til å utveksle direkte og enkel informasjon om personlige forhold og kjente emner og til å forstå det som sies i enkle, dagligdagse samtaler

Norskprøve 3 er avsluttende muntlig og skriftlige prøve på nivå B1. Norskprøve 3 skal måle

 • ferdighet i å forstå hovedpunktene i informasjon som formidles på en klar og enkel måte
 • evnen til å lese og forstå tekster som er skrevet i et direkte og klart språk og hvor innholdet er klart strukturert
 • ferdighet i å skrive forståelig, sammenhengende tekst
 • evnen til å klare seg i de fleste samtaler som forekommer i dagliglivet

Prøvebevis og prøveresultat, Norskprøve 2 og 3
Resultatet på Norskprøve 2 og Norskprøve 3 blir vurdert til ”Bestått” eller ”Ikke bestått”. De som består, får prøvebevis i posten.

Datoer for prøvene
Oppdaterte datoer hos finner du på
Folkeuniversitetet/Norsk Språktest.

Gratis eller betale for prøvene?
Norskprøve 2 og Norskprøve 3 er gratis en gang for dem som har rett til gratis norskopplæring. De som ikke består prøven, må betale neste gang. Deltakere uten rett til gratis opplæring må betale for prøven.

Personer som ikke blir påmeldt via en skole, melder seg opp selv på Folkeuniversitetet/Norsk språktest.

Les mer på Folkeuniversitetet/Norsk språktest om testene, påmelding, priser, datoer med mer..