Eiendomsskatt

Kommunestyret i Berg har i møte 13.12.2018 i sak 94/18 vedtatt at den generelle eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 videreføres med 7 ‰ for næringseiendommer. For boliger og fritidsboliger er eiendomskattesatsen 5 ‰. Bunnfradrag for boliger og fritidsboliger videreføres med kr. 100.000.

Offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 28. februar 2019. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, gårds-, bruks- og festenummer, eiendomsskattetakst, skattesats, bunnfradrag og utregnede eiendomsskattebeløp.

Listen legges ut på kommunehuset, Skaland, på Mix Kiosk, Senjahopen og på kommunens nettside www.berg.kommune.no.

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.
Eventuell klage sendes til Berg kommune, Eiendomsskattekontoret, 9385 Skaland innen 6 uker regnet fra 28. februar 2019.