Eiendomsskatt

Kommunestyret i Berg har i møte 14.12.2017 i sak 67/17 vedtatt at den generelle eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 skal være 7 ‰.
Bunnfradrag for boliger og fritidsboliger videreføres med kr. 100.000.

Offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 28.februar 2018.
Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, gårds-, bruks- og festenummer, eiendomsskattetakst, skattesats, bunnfradrag og utregnede eiendomsskattebeløp.

Listen legges ut på kommunehuset, Skaland, på Mix Kiosk, Senjahopen og på kommunens nettside www.berg.kommune.no.

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.
Eventuell klage sendes til Berg kommune, Eiendomsskattekontoret, 9385 Skaland innen 6 uker regnet fra 28. februar 2018.