Målgruppe

Økonomisk hjelp er beregnet på den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller trygd. Det må fylles ut søknadsskjema for økonomisk stønad. Søknad fylles ut så selvstendig som mulig.

Vilkår

Hvis du ikke klarer å forsørge deg selv og har forsøkt alle andre muligheter, har du krav på økonomisk stønad til livsopphold. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:

  • Om du har søkt om bostøtte
  • Om du har benyttet deg av dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
  • Om du har kontakt med NAV og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

Henvendelse

Ved henvendelsen via telefon kan søknadsskjema for økonomisk stønad sendes til deg via post eller kan det gjøres avtale om møte med saksbehandler på kontoret.

Frist til saksbehandling av søknad om økonomisk hjelp

Saksbehandling av søknad om økonomisk stønad vil være mellom 1 til 3 uker, under forutsetning at det er levert nødvendige opplysninger. Dersom søkerens sak haster mye, kan saksbehandlingstiden reduseres til 2-3 dager

Det er NAV Berg som har myndighet for å treffe vedtak angående økonomisk sosialhjelp i Berg kommune.

Krav til dokumentasjon

  • Dokumentasjon av inntekter for siste 3 måneder (lønnsinntekter, trygdeinntekter, feriepenger, sykepenger).
  • Alle dokumenterte månedlige boutgifter (lån/husleie, strømregning, innbo- og boligforsikring).
  • For ektefeller og samboere må begges inntekter og utgifter dokumenteres. Ellers må det foreligge dokumentasjon for at man faktisk ikke blir forsørget eller man ikke lenger bor sammen. Saksbehandler har adgang til å kreve kontoutskrift framlagt ved behandling av søknad.

Vær OBS! Saksbehandler kan be deg om skrive under på fullmakt for å kunne innhente opplysninger fra andre offentlige myndigheter for eksempel Folkeregister eller Skatteetaten for å kunne ta stilling til saken og vurdere din faktiske økonomiske situasjon (finnes i søknadsskjema s.3). Også her gjelder prinsippet om at stønad etter sosialtjenesteloven er en subsidiær ytelse. Dette innebærer at det skal tas hensyn til dine egne midler. Det ligger i det at du som søker har ansvar for å søke å øke dine inntekter eller redusere dine utgifter.

Utmåling av økonomisk stønad

Berg kommune har ikke egne satser for livsopphold pr måned for ulike husstandsstørrelser. Beregning av økonomisk stønad skjer etter statlige fastsette satser, som finnes til hver tid på nav.no.

Klage

Klage på vedtaket sendes til den instansen som har gjort vedtaket og innen tre ukers frist fra vedtaket ble mottatt. I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. NAV Berg kan hjelpe deg til å skrive klagen.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal NAV Berg vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: NAV Berg, Rådhuset, Skaland

Postadresse: NAV Berg, Rådhuset, 9385 Skaland

Tlf: 77 28 57 80

Enhetsleder: Isaksen, Einar

Ansvarlig saksbehandler: Elena Eriksen og Karin Abelsen