Om havna

Senjahopen er den største fiskerihavna i Midt-Troms, og har en sentral betydning for bosetning og sysselsetning i Berg kommune. Sjølve havna er det såkalte Hopsvatnet, en bukt i Mefjorden som er godt skjermet for vær og vind. Herfra er det kort avstand til rike fiskefelter utenfor Senja. Det gjør stedet til en svært attraktiv fiskerihavn.
Siden Nergård AS og Aksel Hansen AS etablerte seg tidlig på 70 tallet, er havna utviklet flere ganger. 
Sist mudring ble fortatt på 90-tallet. Da ble innseilingen mudret ned til dagens dybde for å legge til rette for levering av pelagisk fisk. I den forbindelse ble det også foretatt omfattende etablering av nye anlegg og bedrifter. Nå er den pelagiske flåten blitt større, og mange fotøyinger kan ikke gå inn i havna. Det har vært flere grunnberøringer ved levering.

Utvikling av havna

Næringslivet og Berg kommune har lenge sett behovet for ytterligere utdyping både i innseilinga og havna, og har jobbet politisk for å få dette gjennomført.
I planprogram for revisjon av kommuneplan for Berg kommune (2017) er utvikling av fiskeribasert næring et sentralt mål, noe som blant annet innebærer å styrke Senjahopen som en attraktiv fiskerihavn for kystfiskeflåten. Berg kommune anser utviklingspotensialet for havna å være stort. Både sjø- og landarealene i havna er i dag lite utnyttet. Med bakgrunn i dette har kommunen igangsatt områderegulering for hele havneområdet. 
Kystverket fulgte dette opp i 2013 og utarbeidet et forprosjekt som ble fremlagt i 2015. I deres plangrunnlag til Nasjonal transportplan, som ble overlevert til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016, var det foreslått bevilget 117 millioner kroner for mudring og utdyping i Senjahopen i første tidsfase (senere justert til 139 millioner).
I Meld. St. 33 (2016–2017) (tilråding fra Samferdselsdepartementet av 5. april 2017, Nasjonal transportplan 2018–2029) var dette endret noe og 20.06.2017 ble regjeringens forslag vedtatt, med visse justeringer.
I endelig vedtak er det bevilget 39 millioner til Senjahopen i perioden 2018-2023 og 100 millioner for perioden 2024-2029. Den siste bevilgningen, kan bety en forsinkelse av oppstart, men det er åpnet for en statlig garanti som tilsier at arbeidet kan påbegynnes før.
Områdereguleringsplan antas på være ferdig februar 2018, og det jobbes med å få på plass en garanti for forskottering slik at prosjektet kan påbegynnes i 2018.

Havneguide

Mer informasjon om havna finnes her.