Henvendelse

Hvis du kommer i en økonomisk krisesituasjon og ikke har noen muligheter for annen hjelp, kan du henvende deg på NAV Berg og søke om nødhjelp. Saksbehandler skal ta din sak til vurdering.

Frist for saksbehandling av søknad om nødhjelp

Søknaden din skal behandles raskt, ofte samme dag som den er mottatt.

Krav til dokumentasjon

Når det er umulig for deg å skaffe den nødvendige dokumentasjon, kan stønad ytes før alle utgifter og inntekter er dokumentert.

Utbetalingen av nødhjelp

Utbetalinger skjer som regel i kontant form. Støtten beregnes til de aller mest nødvendige livsoppholdsutgiftene. Satsen av nødhjelp etter Retningslinjer for økonomisk sosialhjelp i Berg kommune er for tiden 600,-kr, som engangsbeløp. Nødhjelp innvilges i tidsrommet inntil de nødvendige opplysninger og dokumentasjon i saken foreligger.

Klage

Klage på vedtaket sendes til den instansen som har gjort vedtaket og innen tre ukers frist fra vedtaket ble mottatt. I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. NAV Berg kan hjelpe deg til å skrive klagen.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal NAV Berg vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.