Berg kommune har samarbeidsavtale med Næringshagen Midt-Troms. Formålet er at samarbeidet skal bidra til å styrke kommunens satsing på næringsutvikling. Avtalen skal bidra til at kommunens næringsliv blir del av et større samarbeidsfellesskap i regionen.

For bedriftene innebærer avtalen at det årlig skal gjennomføres:

 • Minimum 10 møter for kommunens næringsliv
 • 5 relevante kurs for næringsliv og etablerere i regionen
 • Veiledning via næringshageprogrammet
 • Kopling mellom næringsliv og FoU

I samarbeid med kommunens næringsansvarlig skal Næringshagen Midt-Troms:

 • Gi kommunens næringsliv de beste forutsetninger for å være oppdatert på relevante kurs og kompetansehevende tiltak
 • Bidra til rekruttering av etablerere og små bedrifter
 • Ha lokale kontordager/møter hos kommunens bedrifter
 • Orientere og veilede om relevante støtteordninger for kommunens næringsliv

Næringshagen Midt-Troms skal i henhold til samarbeidsavtalen med kommunen bistå etablerere med følgende:

 • For etablerere og små bedrifter i kommunen skal Næringshagen Midt-Troms kartlegge hver enkelt idé og gjøre en vurdering.
 • Gjennomføre oppstartmøte og rådgivning i tidlig fase.
 • Bidra til at hver idé finner riktig virkemiddel og prosjekt, kurs eller kompetansetiltak.
 • Gjøre kobling mellom etablerer og aktuelle virkemiddelaktører.
 • Bidra med kobling til investormiljø, FoUI-nettverk, bedriftsnettverk, nasjonale og internasjonale kontakter.
 • Etter at kartleggingsfasen er ferdig vil det vurderes om etablereren/småbedriften skal tas opp som «målbedrift». Dette innebærer at videre rådgivning fra Næringshagen Midt-Troms dekkes 75 % av SIVA og Troms fylkeskommune og 25 % dekkes av målbedriften.

Link til Næringshagen Midt-Troms: