Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Dispensasjonssøknad

Søknadsskjema finner du her.

Behandling av dispensasjonssøknader

Berg kommune har endret sin praksis i behandlingen av snøscooterdispensasjoner. I 2016 ble kommunestyret informert om at feil praksis rettes opp. Motorferdselforskriften er tydelig på at før en eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.

Endringen innebærer at alle vedtak fra 2018 inneholder vilkår for kjøring og begrensninger i antall turer eller antall dager for alle dispensasjoner som innvilges. Eksempelvis ved innvilgelse av søknad for frakt av ved, er praksisen nå at det gis over et tidsrom på fem dager, uten et antall begrensninger i turer.