Bergsbotn, Akvafarm II

Kommunestyret i Berg har vedtatt følgende detaljreguleringsplan:

Bergsbotn, Akvafarm II: Privat reguleringsplan for utvidelse av industriområde.
Plan-ID: 192913201801
Vedtaksdato: 14.12.2017, k-sak 72/17.

Samtidig er reguleringsplan for Bergsbotn, Akvafarm (Plan-ID: 192913200201) av 27.06.2002 vedtatt sanert.

Kommunestyres endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages av part eller av de som måtte ha rettslig klageinteresse, jf. fvl og pbl  § 1-9.

Reguleringsplanen med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser er tilgjengelige her.
For nærmere opplysninger kan kommunen kontaktes på tlf. 77859000 eller e-post: postmottak@berg.kommune.no