Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret i Berg har vedtatt følgende områdereguleringsplan:

  • Plannavn: Senjahopen fiskerihavn
  • PlanID: 192902201801
  • Vedtaksdato: 15.02.2018
  • Saksnummer: k-sak 09/18.

Reguleringsplanen med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser er tilgjengelige her.

Sanering av planer

Samtidig oppheves følgende reguleringsplaner:

  • Senjahopen GSV + industriområder vedtatt den 21.02.05 (Gang- og sykkelveg inkl. fryseritomta, Kjosen og Steinneset) i sin helhet.
  • Den del av reguleringsplanen Senjahopen Internvegen vedtatt 03.02.99 som ligger innenfor planområdet.
  • Senjahopen Industriområde vedtatt 26.03.93 og endret den 22.01.96 og den 14.01.02 i sin helhet.

Klage

Vedtaket kan etter forvaltningslovens paragraf 28-29 og PBL §1-9 påklages av part eller av de som måtte ha rettslig klageinteresse.

For nærmere opplysninger kan kommunen kontaktes på tlf. 77859000 eller på e-post: postmottak@berg.kommune.no.