Geologien på Senja har mye interessant å by på som kan øke opplevelsen for den som skal ferdes der. Den varierer fra rullesteinsfjærer til store flyttblokker, og fra droppstein til sanddyner som er lagt opp av havet. Mange av fjellene bærer preg av å ha ligget under isen med nunatakker som stakk opp over den. Naturen varier fra den ville og karrige yttersida til den fruktbare og frodige innersida.

Berggrunnen på Senja er i hovedsak todelt: grunnfjell i vest og skyvedekker i øst. Bergartene som opptrer øst forden svarte linja på kartet tilhører skyvedekkene, alt vest for denne er grunnfjell. Skyvedekkene består hovedsakelig av omdannede sedimentære bergarter som glimmerskifer (opprinnelig leirstein), kvartsitt (opprinnelig sandstein) og marmor (opprinnelig kalkstein). Grunnfjellet består hovedsakelig av granitt. Granitt er dannet fra smelter som opptrer dypt nede i jordskorpa. På Senja skjedde dette for omlag 1750 millioner år siden. Det er erosjon og landheving som gjør at vi kan studere disse bergartene i dag. Skyvedekkene er de yngste bergartene i området og er skjøvet over grunnfjellet. Overskyvingen skjedde i en periode som varte i 200 millioner år, for 600-400 millioner år siden. Det var da Norges fjellkjede ble dannet som følge av kollisjonen mellom den amerikanske jordskorpeplata og den europeiske jordskorpeplata.

Som eksempel på geologiske fenomener i Berg kan vi anbefale to steder som er verdt et besøk:

Tromdalselva

Tromdalselva renner ut i Straumsbotn. Elva har gravd ut en canyon, eller et gjel, med stupbratte sider og rasmateriale i skrenten. Gjelet ble nok hovedsakelig dannet under nedsmeltinga etter siste istid. Da var vannføringa i elva mye kraftigere enn i dag. I Skandinavia er is og vann den viktigste erosjonsfaktoren. Elva eroderer i yttersving og avsetter materiale i innersving, der vannets hastighet er lavest. Dette kan ofte medføre problemer i områder der elva graver i løsmasser nært vei eller boliger. Da må man ofte bygge forsterkninger der elva gjør yttersving.

Ersfjord

Strandvollsystemet i Ersfjord er unikt. Det er få plasser i verden man kan studere vindklima gjennom 7000 år slik som her. Ersfjord ligger eksponert mot storhavet i vest og voll-systemet vi ser på bildet er dannet av en kombinasjon mellom vind og endret havnivå.

I strandvollsystemet i Ersfjord kan man finne pimpstein. Pimpstein er vulkansk lava som inne-holder porerom etter gass. Dette gjør steinen lett og den kan holde seg flytende i vann. Det er Golfstrømmen som har ført den hit til Ersfjord. Kanskje stammer de fra vulkanutbrudd på Island eller Jan Mayen.

Rullesteinsvollen ble dannet for mer enn 6000 år siden. Vollen fortsetter under sanddynene. Sanddynene i Ersfjord ble dannet i en periode da havet steg for 6000 år siden. Siden har vinden erodert frem det gamle vollsystemet.

Berggrunnen på Senja består av massive bergarter. Hovedsakelig granitt, men amfibolitt og gabbro finnes også. Her ser vi ei rullesteinsfjære i Ersfjord som er dannet av slike massive bergarter.