Systematisk folkehelsearbeid

Folkehelseloven som trådte i kraft 1. januar 2012 skal bidra med en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller. Den stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for lettere å kunne identifisere sine folkehelseutfordringer. Folkehelseoversikten for Berg kommune skal opp i kommunestyret i desember. Denne dekker seks områder: befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand.

Her finner du Berg kommunes oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer: Folkehelseoversikt - Berg kommune

Folkehelseinstituttet publiserer hvert år folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Folkehelseprofilene er et bidrag til arbeidet med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid.

Forebyggende arbeid

Forebyggende arbeid bør være innsatsområde innenfor alle sektorer og er viktig for å forebygge ulike livsstilssykdommer og psykiske og fysiske plager. Både kosthold, fysisk aktivitet og det å ha gode relasjoner (psykisk helse) til andre kan være viktige forebyggingsområder.

Kosthold
Kostholdet har mye å si for utvikling av ulike livsstilssykdommer, blant annet overvekt, diabetes type-2, hjerte- og karsykdom m.m. Ved å ha et sunt og godt kosthold kan man redusere risiko for å få livsstilssykdommer. Helsedirektoratet anbefaler at vi spiser mer frukt, grønnsaker og bær, grove kornprodukter, fisk, og reduserer inntaket av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

Les mer om et sunt kosthold her.

Fysisk aktivitet
Det anbefales å være aktiv minst 150 minutter i moderat intensitet hver uke. For barn er anbefalingen 300 minutter med moderat intensitet i uka. Regelmessig og allsidig fysisk aktivitet bidrar til å utvikle fin- og grovmotoriske ferdigheter. Økt dose gir større gevinst. Det anbefales også å redusere stillesitting. En god måte å øke aktivitetsnivået på er å øke hverdagsaktiviteten: ta trappa istedenfor heisen, måke snø, leke med barna, gå til butikken istedenfor å kjøre osv.
Tips til hvordan du kommer i gang eller gjør enkle treningsøvelser hjemme finner du her.

Psykisk helse
Psykisk helse er noe alle har. Det handler om tanker, følelser og trivsel i hverdagen. Sunne levevaner kan bidra til en god psykisk helse, men også det å ha fortrolige venner og å føle tilhørighet er viktige faktorer for å trives.