Hvilke dokumenter skal fylles ut for at folkeregistermyndigheten skal kunne prøve om ekteskapsvilkårene etter norsk rett er oppfylt?

Før dere gifter dere må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Begge brudefolkene må sende inn egenerklæring, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/ dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse). Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmesider eller hos statlig blankettarkiv. Dersom dere oppfyller ekteskapsvilkårene, vil dere motta en prøvingsattest fra Skatteetaten. Attesten er gyldig i fire måneder.

Hvordan bestille tid for vigsel?

Vigsel kan avtales med kommunen tidligst fra det tidspunkt det foreligger gyldig prøvingsattest. Original prøvingsattest må være mottatt av kommunen. Brudefolk kan informere Skatteetaten om at Skatteetaten skal sende original prøvingsattest direkte til kommunen, eller så kan brudefolket sende original prøvingsattest pr. post til kommunen.

Forespørsler kan rettes til e-post: postmottak@berg.kommune.no

Hvor og når kan vi gifte oss? Hva koster det?

Kommunestyret vedtok 26.10.17 følgende:

Berg kommune tilbyr vigsler innenfor kommunegrensen til innbyggere bosatt i andre kommuner i likhet med tilbudet som gis til egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge. Dette tilbys kostnadsfritt.

Vigsler gjennomføres i kommunestyresalen onsdag til fredag innenfor rådhusets ordinære åpningstider. Dette gjelder ikke helligdager.

Dersom brudeparet ønsker vigsel utenfor ordinær arbeidstid, eller utenom kommunens ordinære lokaler, vurderes dette etter kapasitet og tilgjengelighet for vigslere. Brudeparet må selv ordne med annet lokale, samt dekke utgiftene i forbindelse med dette (eks. leieutgifter, strømutgifter etc.). I tillegg må brudeparet dekke merkostnader for vigsleren (dvs. kommunens lønnsutgifter og transportutgifter). Vigslere har fast timesats på kr. 825,-.

Hvem er gitt vigselsmyndighet?

  1. Ordfører Roar Jakobsen
  2. Varaordfører Guttorm Nergård
  3. Konstituert rådmann Wenche Pedersen

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før vigsel. Brudefolk må vise gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort). To myndige vitner må være tilstede under seremonien.

Berg kommune trenger informasjon om følgende punkt i god tid før vigselen:

  1. Språk (kommunen tilbyr vigsel på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk, og dekke eventuelle utgifter til tolk).
  2. Musikalske innslag/ dikt (dere må ta med instrumenter selv).
  3. Utveksling av ringer.
  4. Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.
  5. Dersom brudefolket mangler et myndig vitne, kan det i unntakstilfeller avtales med kommunen at kommunen stiller med ett av vitnene.

Seremonien varer i ca.10-15 minutter. En person med vigselsmyndighet står for vigsel. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser opp form for borgerlig vigsel, jf. Vedtak om borgerlig vigselsformular. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, deretter erklærer vigsleren dere som ektefolk. Ringer settes på når visler har erklært brudefolkene som ektefolk og gir beskjed om når ringene kan utveksles.

Prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Skjemaets del om Melding om vigsel/Vigselsbok skal fylles ut av vigsler. Samtlige spørsmål på vigselsmeldingen skal besvares så langt de passer. Brudefolk og vitner skal undertegne vigselsmeldingen etter vigselen. En bekreftet kopi skal returneres til folkeregistermyndighetene senest innen tre dager, jf. Forskrift om registrering og melding av vigsel § 4. Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen legge ved dokumentasjon for sin vigselsmyndighet, jf. Forskrift om registrering og melding av vigsel § 5. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. En bekreftet kopi av skjemaet skal gis til brudefolkene og utgjør en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utsendes av folkeregistermyndighetene.

Fører kommunen oversikt over ekteskapsinngåelser?

Kommunen har ansvar for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen, jf. Forskrift om registrering og melding av vigsel § 1 første ledd bokstav e). Det originale skjemaet «Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok», som beholdes av vigsler utgjør vigselsboken.