Kommunale planer

Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel 2018 – 2028, FSK-sak 36/19

Sammen med godkjente reguleringsplaner fastsetter kommuneplanens arealdel hvilke nye tiltak som kan settes i gang rundt om i kommunen. Planforslaget legger opp til endringer i arealbruk flere steder.

Dokumenter:

Send dine kommentarer/merknader på e-post til heidi.martens@asplanviak.no eller per post til Asplan Viak v/Heidi Martens, Kirkegata 4, 9008 TROMSØ.

Merknadsfrist: 7. august 2019.

Reguleringsplaner

Områderegulering

  • Ingen planer til offentlig ettersyn.

Detaljregulering

Detaljregulering for Ersfjordstranda, FSK-sak 35/19

Planen legger til rette for utvidelse og oppgradering av det statlig sikrede friluftsområdet i Ersfjorden. Det skal etableres nytt servicebygg, nye gangveger, stoppelomme for store kjøretøy, utvidet parkering og nytt renseanlegg samt strengere regler for bruk av området.

Dokumenter:

Send dine kommentarer/merknader på e-post til sigrid.rasmussen@asplanviak.no eller per post til Asplan Viak v/ Sigrid Rasmussen, Kirkegata 4, 9008 TROMSØ.

Merknadsfrist: 7. august 2019.

 

Detaljregulering for Senjahopen Nord, FSK-sak 34/19

Planen omfatter hele det sentrale Senjahopen, på oversiden av hovedvegen. Det legges til rette for fortetting med etablering av ca. 80 nye boliger, to nye lekeplasser med tilhørende snarveger, nye løsninger for overvannshåndtering samt ny veg til skolen.

Dokumenter:

Send dine kommentarer/merknader på e-post til sigrid.rasmussen@asplanviak.no eller per post til Asplan Viak v/ Sigrid Rasmussen, Kirkegata 4, 9008 TROMSØ.

Merknadsfrist: 7. august 2019.