Formannskapet i Berg kommune vedtok 23. mai 2019 å legge tre arealplaner ut til offentlig ettersyn. Ihht plan- og bygningslovens §12-10 og § 11-14 har du nå mulighet til å komme med kommentarer og merknader til planforslagene:

Kommuneplanens arealdel 2018 – 2028, FSK-sak 36/19

Sammen med godkjente reguleringsplaner fastsetter kommuneplanens arealdel hvilke nye tiltak som kan settes i gang rundt om i kommunen. Planforslaget legger opp til endringer i arealbruk flere steder.

Detaljregulering for Ersfjordstranda, FSK-sak 35/19

Planen legger til rette for utvidelse og oppgradering av det statlig sikrede friluftsområdet i Ersfjorden. Det skal etableres nytt servicebygg, nye gangveger, stoppelomme for store kjøretøy, utvidet parkering og nytt renseanlegg samt strengere regler for bruk av området.

Detaljregulering for Senjahopen Nord, FSK-sak 34/19

Planen omfatter hele det sentrale Senjahopen, på oversiden av hovedvegen. Det legges til rette for fortetting med etablering av ca. 80 nye boliger, to nye lekeplasser med tilhørende snarveger, nye løsninger for overvannshåndtering samt ny veg til skolen.

 

Hvor finnes dokumentene?
Komplette planforslag ligger digitalt tilgjengelig på kommunens nettside - Arealplaner til offentlig ettersyn.

Papirversjon av planforslagene ligger tilgjengelig på Rådhuset på Skaland og Mix kiosken i Senjahopen i høringsperioden.

Har du merknader til planene?

Merknader angående arealdelen:
Send dine kommentarer/ merknader på e-post til heidi.martens@asplanviak.no eller per post til Asplan Viak v/Heidi Martens, Kirkegata 4, 9008 Tromsø.

Merknader angående de to detaljreguleringene:
Send dine kommentarer/ merknader på e-post til sigrid.rasmussen@asplanviak.no eller per post til Asplan Viak v/ Sigrid Rasmussen, Kirkegata 4, 9008 Tromsø.

Merknadsfrist for alle tre planer: 7. august 2019.