Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret i Berg har vedtatt følgende detaljreguleringsplan:

  • Plannavn: Hamn, Fv.86 fra Styrbergvika til Nikkelverket
  • Forslagsstiller: Statens vegvesen
  • PlanID: 192917201701
  • Vedtaksdato: 15.02.2018
  • Saksnummer: k-sak 04/18.

Reguleringsplanen med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser er tilgjengelige her.

Klage

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens paragraf 28-29 og PBL §1-9 av part eller av de som måtte ha rettslig klageinteresse. Klage sendes Berg kommune, Ingrid Bjerkås’ vei 23, 9385 Skaland eller postmottak@berg.kommune.no innen 3 uker fra denne kunngjøring.

For nærmere opplysninger kan kommunen kontaktes på tlf. 77859000 eller på e-post: postmottak@berg.kommune.no.