Interkommunale samarbeid

Berg kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeid for å kunne gi innbyggerne i Berg et best mulig tjenestetilbud.

Flere av disse, som «LØKTA», «Pedagogisk senter», «PPT Midt-Troms», Senja Lab» og «Midt-Troms friluftsråd», er forankret i Midt-Troms regionråd. På hjemmesiden til Midt-Troms regionråd finner du mer informasjon om disse interkommunale samarbeidene.

Interkommunale selskap

Berg kommune er også medeier i flere interkommunale selskap.

Andre virksomheter:

Konfliktrådet i Troms

Konfliktrådet har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker. Dette gjelder straffesaker som er oversendt fra politiet, og sivile saker som er innmeldt av partene selv. Konfliktrådet behandler sakene gjennom megling. Dette betyr at de to partene som har en konflikt, møtes sammen med en nøytral megler som skal tilrettelegge for dialog og hjelpe til med å lage en avtale. Megleren skal påse at interessene til begge parter blir ivaretatt.

I straffesaker er konfliktrådet et alternativ til tradisjonell straffeforfølging.

Alle kan ta kontakt med Konfliktrådet for å få hjelp til å vurdere om en konflikt er egnet for megling. Bruk av konfliktrådet er basert på frivillighet fra begge parter, og all bistand fra konfliktrådet er gratis.

Mer informasjon finner du på konfliktrådet sine hjemmesider.

Byregionprogrammet Midt-Troms

Utviklingsprogrammet for byregioner, også kjent som Byregionprogrammet, skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.

Les mer om byregionprogrammet for Midt-Troms her.