I 2017 signerte Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken kommune intensjonsavtalen som legger grunnlaget for prosessen med å lage Senja kommune. En av målsetningene for Senja kommune er å styrke lokaldemokratiet gjennom løsninger for å ivareta nærdemokratiet. Med dette som utgangspunkt ble det under delprosjekt 7.1 Politisk organisering, opprettet en egen faggruppe 7.1.2 nærdemokrati. Faggruppa har jobbet frem et forslag på nærdemokratiske løsninger i den nye kommunen som nå legges ut på høring.

Merknader/innspill til faggruppa sitt forslag på nærdemokratiske ordninger i Senja kommune sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller til  postmottak@tranoy.kommune.no. Dokumentet «Forslag til Nærdemokratiske ordninger i Senja kommune» kan leses og lastes ned på hjemmesidene til Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune, samt på hjemmesiden til Senja2020.

Frist for merknader settes til av hensyn til jul og nyttår til 31. januar 2019.

Ny frist for innsending av merknader er satt til 7. februar 2019.