Kart over kulturminner i Berg
  1. Kulturminnestien i Mefjordvær
  2. Nikkelverket i Hamn
  3. Det gamle grafitverket på Skaland

Det lokalhistoriske litteratur-tilfanget har først og fremst vært Arthur Brox´ Bygdebok for Berg og Torsken bind 1 og 2 (1959/1965), heftet til lands-delsprosjektet "Fotefar mot nord": I fiskeres og fangstfolks fotefar: Mefjordvær (1995), samt en rekke artikler fra Årbok for Senja (1973 - ). Den som vil trenge dypere ned i materien, anbefales å starte med å rette blikket dit. Men det bør i denne sammenheng også presiseres at mye av kultur-minnenes historiske bakgrunnsmateriale fortsatt har til gode å bli gravd fram og sikret - bokstavlig talt og i overført betydning.

Det aller siste kan illustreres ved at det i skrivende stund (september 2002) er ferdselsforbud oppe ved det gamle grafittverket på Skaland. Når dette kulturminnet likevel er blitt tatt med i dette heftet, er det fordi ting er i ferd med å skje:

I disse dager (2002) har regionmuséet opprettet en egen stilling og ansatt en person som bl.a skal jobbe videre med prosjektplanene for et gruvemuseum med basis i det gamle grafittverket (men som også innbefatter nikkelverket i Hamn). Prosjektutredning foreligger allerede, og det opereres der med en tidshorisont for utviklingsarbeidet på tre år. Videre, er Berg - sammen med de andre yttersia-kommunene på Senja - inne i en forprosjektfase med siktemål å bli den sjette strekningen i landet som får status som "Nasjonal turistvei". En tilrettelegging for formidling av dette kulturminnet, som for de to andre her omtalte, inngår sogar i denne sammenhengen som et element i planskissen.

Som det følgende gir oss et bilde på, har Berg kommune en historie som næringsmessig både har vært og fortsatt er nært knyttet til det havet og fjellene har å gi: fiskeriene og - i brorparten av de siste 130 år - bergverksdrift. Dette er næringsveier som på mange måter er preget av store svingninger og risiko; men som også vever den lokale, nasjonale og internasjonale dimensjonen sammen i hendinger, handlinger og livsform.


Vegard Valberg, kulturleder Berg kommune (2002)