Foreningen blev stiftet på høsten 1979 og blev samtidig innmeldt i Norsk Pensjonistforbund. Den første lederen var Gunnhild Heiberg. Og på stiftelsesmøte blev det tegnet 40 medlemmer. Medlemstallet har variert og er i dag ca. 65.

Foreningen starta med tom kasse men fikk starttilskudd av kommunen det blev avholdt basarer og loddsalg og snart kunne det inviteres til pensjonisttur med buss.

S. B. P.forening har hele tiden vært aktiv og har engasjert seg i mange samfunns-nyttige ting. I 1991 blev det bestemt at vi skulle ha en dør til døraksjon for og samle inn penger til bårehus ved Skaland Kirke denne aksjonen innbrakte ca. 42000.- kr. Dette var jo ikke nok og foreningen oppfordret kommunen til å bevilge de nødvendige midler for å få bygd bårehus. Vi skulle imidlertid måtte vente til 1998 for bårehuset blev bygd. Her utførte forenin-gens medlemmer et stort dugnadsarbeide og vi har fått et bårehus som vi kan være stolte av.

Det neste prosjektet vi la i veg med var hjertestarter til legekontoret på Skaland dette var i 1994. vi la ut lister i banken på Skaland og vi sendte "tiggerbrev" til lag og foreninger både i og utenfor kommunen og vi hadde selvfølgelig lotteri. Responsen var god og før året var omme var hjerte-starteren på plass.

Når bårehuset var på plass så vi et behov for bårevogn vi satte da i gang en dør til døraksjon og vi hadde lotteri også her var responsen god og bårevogn blev innkjøpt og gitt som gave til fellesrådet.

lmidlertid viste det seg at det ikke fantes hus til vognen og heller ikke offentlige midler til garasje, her måtte vi til igjen og etter mye om og men når det gjalt tomt fikk vi bygd garasje ved bårehuset byg-ningsarbeidet blev utført av foreningens medlemmer. Vår forening fikk Berg Kom-munes kulturpris for 1998 det satte vi stor pris på. Pengene som fulgte med prisen og et lotteri som innbrakte kr.20 000.-. gav vi til oppussing og utsmykking av hovedkirka i Berg. Også dette arbeidet blev utført av foreningens medlemmer.

Vi har også klart å få i gang et aktivitets-senter hvor vi driver med veving tredreiing og annet snekker- og handarbeid. Vi holdt først til i leide lokaler i den nedlagte skolen i Straumsbotn. Men så var vi så heldige at vi fikk overta Bedehuset i Bergsbotn vederlagsfritt og etter en god del arbeide med dette huset er vi nu under eget tak. Her har vi samlinger hver onsdag og alle som møter opp her synes at dette er et godt tiltak. Det gleder oss også at mange ungdommer kommer og får lmre av de eldre.

I år 2000 blev det planlagt å få reist en minnebauta over Norges første kvinnelige prest, lngrid Bjerkås . Denne parken skulle være ved Kirka på Skaland her var det også godt å ha pensjonistforeninga. For som ordføreren sa under avdukingen hadde det vel neppe blitt noen avduking uten innsatsen fra pensjonisforeninga sine medlemmer.

For mange år siden hadde Erling Heitmann lansert tanken om å få bygd en gangsti mellom kirka og Bergsheimen og når kirkeparken blev laget blev det prøvd å finne midler til denne gangstien. Det viste seg at det ikke var mulig, men foreninga hadde et medlem som gav oss de nød-vendige midlene og dermed kunne vi få bygd gangstien.

Det har i lang tid vært et ønske om at Bergsheimen skulle ha en minibuss slik at beboerne kunne komme seg ut på tur når de ønsket det og når været var lagelig. Så da det blev tatt initiativ av aktivitetslederen på arbeidsstua blev vi forespurt om vi ville være behjelpelig med å skaffe midler til innkjøp av en slik buss og vi sa oss villig til det. Vi er jo vant med å prøve alle mulige måter for å få inn penger til gode formål og vi skrev da et nytt "tiggerbrev" til lag og foreninger dette innbrakte en god del penger. I tillegg hadde vi lotteri på 10 000.- kr. og vi bevilget 5 000.- av egen kasse.

Arbeidstua hadde jo også en god del oppsparte midler og nu har Bergsheimen fått denne bussen.

Ellers så har vi medlemsmøter en gang i månd, her behandier vi innkomne saker har allsang, opplesning og det sosiale samværet betyr mye for medlemmene. Når presten kommer på møtene våre får vi ogsa åndelig føde og det setter vi stor pris på.

Daniel Olsen