Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. Det er en forutsetning at man er bosatt i en kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, og at man har behov for grunnleggende kvalifisering.

Når man deltar i et introduksjonsprogram, har man krav på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.

Programmet skal være helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år. Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i den enkeltes opplæringsbehov. Programmet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt forberedelse til deltakelse i arbeidslivet.

Målgruppe
Nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har fått innvilget oppholdstillatelse som listet opp nedenfor. Med nyankommet menes de som har vært i landet under to år.

Kriterier

  • Personer som har fått asyl
  • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse
  • Personer som er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl
  • Personer som blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem

 

Søknadsprosessen

Søknadsfrist
Henvendelser behandles fortløpende.

Klage
Du kan klage på vedtak om:

  • tildeling av program/stønad
  • vesentlige endringer i planen
  • at programmet stanses
  • godkjennelse av permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

 

Lover og retningslinjer

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogrammet.

 

 

Her finner du informasjon om fraværsregler på flere språk

http://www.imdi.no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Retningslinjer/2009/Informasjonsskriv-om-fravarsregler-for-introduksjonsprogrammet/

Kort brosjyre om introduksjonsprogrammet

http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Brosjyrer/2005/Kortfattet-brosjyre-om-introduksjonsprogrammet/

Rett og plikt til norskopplæring

http://www.imdi.no/no/Norsk/Rett-og-plikt-til-norskopplaring/

 

SØKNADSKJEMAER FOR DELTAKERE I INTRODUKSJONSPROGRAM

Egenmelding.pdf

Frammøteskjema.pdf

Kortidsfravær.pdf

Søknad om folengelse av introduksjon norsk opplæring.pdf

Søknad om grunnskoleopplæring.pdf

Søknad om permisjon.pdf