English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Helse og omsorg | Artikkel

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Informasjon om individuell plan

En individuell plan er en plan som beskriver din situasjon og hvilke behov du har, og tiltak for tjenester. Planen skal sørge for et forpliktende samarbeid mellom deg, en koordinator og de instanser du mottar tjenester fra. Den skal vise fordeling av ansvar mellom deg og de ulike instanser i hjelpeapparatet. Planen er overordna og skal samordnes med andre planer, eksempelvis tiltaksplan, pleieplan eller individuell læreplan (I.O.P) En individuell plan gir deg ikke større rettigheter til tjenester, men er viktig for å kunne gi deg et mer helhetlig og samordna tjenestetilbud.

Hvem har rett til en individuell plan ?


Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Du, eventuelt dine pårørende, har rett til å delta i arbeidet med planen og det skal tilrettelegges for at du kan delta.
 

 

Lovgrunnlag:

Retten til individuell plan er hjemlet i kommunehelseloven §6-2a, lov om spesialisthelsetjenesten §2.5, lov om psykisk helsevern § 4-1, pasientrettighetsloven §2-5 og lov om sosiale tjenester §4-3a.
 

 

 

Hvem skal delta i planarbeidet?

Ansvaret for å lage individuelle planer er ikke lagt til en enkelt instans. Det kan variere hvem som deltar i utarbeidelsen av planen. Når det er avklart om du har rett til en individuell plan skal det oppnevnes en koordinator. Koordinatoren skal sikre at du eller dine pårørende får all informasjon du trenger, få/ha innflytelse på planarbeidet og sørge for god framdrift i arbeidet.
 
 

 

 

Hva skal planen inneholde?

Den skal beskrive alle de tiltak du trenger for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv.
 

 

 

Planprosessen:

Planprosessen er viktig. Da kan du, dine pårørende og tjenestetyerne snakke sammen og synliggjøre de behov, mål og tiltak du trenger.
 

 

 

Klage:

Du kan klage på:
·  at du ikke har fått individuell plan
·  at planen er mangelfull
·  på manglende medvirkning i planarbeidet
·  manglende tilrettelegging for medvirkning
·  helse og sosialtjenestens manglende vilje til å samarbeide om en individuell plan
 
Klagen rettes til Helsetilsynet i Troms / Fylkesmannen i Troms, Postboks 6261, 9291 Tromsø. Men klagen sendes til Berg kommune, 9385 Skaland.
 
Forskrift om individuell plan finner du på : http://odin.dep.no