www.berg.kommune.no

Tilskuddsordninger

Berg kommune har flere tilskuddsordninger for næringsliv, etablerere og lag/foreninger. Noen av disse er det Berg kommune som sluttbehandler (1, 2 og 3). De øvrige behandles og prioriteres av Berg kommune, før vi sender videre til annen instans. Klikk på lenken og les mer om de ulike ordningene.

 1. Nærings- og utviklingsfond
 2. Bolystfond
 3. Kulturkraft
 4. Kulturmidler
 5. SalMar-fondet
 6. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  • Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg, nye + rehabilitering)
  • Nærmiljøanlegg
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

 

Tilskuddsmidler Troms fylke

Sjekk også tilskuddsordningene som forvaltes direkte av Troms fylkeskommune.

http://www.tromsfylke.no/Forside/Felles-tjenester/Tilskudd

 

Nærings- og utviklingsfond

Berg kommune har årlig til rådighet søkbare midler til nærings- og utviklingsprosjekt i Berg, samt samarbeidsprosjekt i Midt-Troms regionen. Fondet finansieres ved årlig tilskudd fra Troms fylkeskommune, samt avdrag og renter på lån gitt fra fondet. I tillegg kommer konsesjonsavgift til Kraftfondet.

Næringsfondstyret består av formannskapet i Berg. Søknader behandles fortløpende. Næringsfondsmøter settes opp samme dag som formannskapsmøter. Sjekk politisk møtekalender.

Søknad sendes via den nasjonale søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

Før du søker bør du sette deg inn i Behandlingskriterier for næringsfond i Berg.

Ved spørsmål kontakt saksbehandler Wenche Pedersen.

[ Tilbake til oversikt ]

Bolystfond

Utlysning av midler til bolyst-prosjekt

Kommunestyret i Berg vedtok 13.12.2016 «Retningslinjer Bolystfond».
Det er et viktig mål for Berg kommune å skape attraktive lokalsamfunn. Kommunestyret ønsker gjennom Bolystfondet å støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme Berg kommunes attraktivitet og omdømme.

Disse kan søke:
•    Lag og foreninger
•    Enkeltpersoner
•    Organisasjoner
•    Kommunen kan også selv benytte midlene til bolystformål


Det kan blant annet søkes støtte til:
•    Stedsutvikling
•    Inkludering av innflyttere
•    Kulturbasert steds- og næringsutvikling
•    Tilrettelegging av aktiviteter/anlegg for spesielle grupper
•    Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom
•    Omdømmearbeid
•    Forskjønningstiltak/utsmykking
•    Etablering av nye møteplasser
•    Prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse
•    Generelle trivselstiltak
 Listen er ikke uttømmende.


Det understrekes at bolystmidlene prioriterer gjennomføring av hovedprosjekter - ikke forprosjekter. Prosjektet må være ferdig planlagt før søknad sendes.
 
Se Retningslinjer.
Last ned Søknadsskjema

Ved spørsmål kontakt saksbehandler Wenche Pedersen.

[ Tilbake til oversikt ]

Kulturkraft

Årlig avsettes inntil kr 100 000 fra kraftfondet til kulturprosjekt i Berg.

Det søkes på eget skjema. Søknader behandles fortløpende og administrativt. Bruk av midlene rapporteres til næringsfondstyret.

Søknadsskjema finner du her.

Søknader sendes Berg kommune, 9385 Skaland eller postmottak@berg.kommune.no.

Søknadsskjema kan også hentes i ekspedisjonen på Berg rådhus.

Før du søker bør du sette deg inn i "Retningslinjer for midler til ”Kulturkraft” – kulturprosjekt i Berg".

Ved spørsmål kontakt saksbehandler Wenche Pedersen.

[ Tilbake til oversikt ]

 

Kulturmidler

Lag og foreninger i Berg kan årlig søke om støtte til kulturarbeid og til faste fritidsanlegg.

Midlene bevilges over det ordinære kommunebudsjettet. Ordningen er to-delt. Se retningslinjene under for nærmere informasjon.

Formannskapet vedtar prioriteringsnøkkel.

Søknadsfrist er 1. november. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søknadsskjema finner du her. Søknadsskjema kan også hentes i ekspedisjonen på Berg rådhus.

Søknader sendes Berg kommune, 9385 Skaland eller postmottak@berg.kommune.no.

Se retningslinjer for kulturmidler til kulturarbeid.

Se retningslinjer for kulturmidler til faste fritidsanlegg.

Ved spørsmål kontakt saksbehandler Wenche Pedersen.

[ Tilbake til oversikt ]

 

SalMar-fondet

Berg kommune og SalMar Nord AS har inngått samarbeid om etablering av kulturfond i Berg. Målsetningen er å styrke satsingen på kultur og frivillig arbeid i Berg. Tiltak rettet mot ungdom vil bli prioritert.

Lokale idrettslag og foreninger kan søke støtte til grendeutvikling rettet mot barn og unge, kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner, forebyggende ungdomsarbeid, videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid samt etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge.

Størrelsen på fondet avhenger av hvor stor andel av SalMar Nord sin produksjon som foregår i Berg. For 2015 utgjør SalMar-fondet i Berg kr 20.000.

Et styre sammensatt av representanter for Berg kommune og SalMar Nord beslutter tildeling fra fondet. Tildeling skjer snarest mulig etter søknadsfrist.

Søknadsfrist er 1. november. Søknadsskjema finner du her.

Søknader sendes Berg kommune, 9385 Skaland eller postmottak@berg.kommune.no  

Ved spørsmål kontakt saksbehandler Wenche Pedersen.

[ Tilbake til oversikt ]

 

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidlene skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte organisasjoner og egenorganisert aktivitet.

Det kan søkes om spillemidler til:

Kulturdepartementets bestemmelser regulerer hva spillemidlene kan brukes til. Søkere av tilskudd plikter å gjøre seg kjent med vilkårene knyttet til tilskuddsordningen.

Søkere om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF), Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det Frivillige Skyttervesen (DFS), velforeninger, aksjeselskap/allmenaksjeselskap, stiftelser, studentsamskipnader eller andre sammenslutninger (jfr. bestemmelsene).

Anlegg det søkes spillemidler til må være innarbeidet i kommunal plan. Ta snarest kontakt med saksbehandler hvis så ikke er tilfelle.

Søknader behandles og prioriteres av formannskapet i Berg, etter administrativ behandling og tilråding fra idrettsrådet i Berg. Dette skjer i siste møte før nyttår, eller i første møte etter nyttår. Prioritert liste skal sendes videre til Troms fylkeskommune innen 15. januar. Tildeling skjer vanligvis i juni måned.

Søknadsfrist til Berg kommune er 15. oktober.

Både nye og gjentatte søknader skal fremmes elektronisk gjennom søknadsportalen idrettsanlegg.no.

Ta kontakt med saksbehandler Wenche Pedersen ved behov for råd og veiledning i søknadsprosessen.

[ Tilbake til oversikt ]