Berg kommune har opprettet et tverrfaglig team rundt nyankomne flyktninger, som består av:

 • Flyktningkoordinator
 • NAV leder
 • Helsesøster
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Rektor for Voksenopplæringa

Det tverrfaglige teamet ivaretar kommunale tjenester fra hhv. flyktningtjenesten, NAV, helsesøster, psykiatritjenesten og voksenopplæringa.

Målgruppe
Nyankomne flyktninger, (de som har vært bosatt i kommunen i mindre enn 2 år) på bakgrunn av vedtak om oppholds- og arbeidstillatelse fra UDI. De har dermed de samme rettigheter og plikter som øvrige innbyggere i kommunen.

Hovedmålsetninger

 1. Forebygge
  - bidra til at omfanget av sykdom/skade blir minst mulig
 2. Sikre
  - sikre at nyankomne flyktninger i kommunen får rett hjelp til rett tid
 3. Fordele ansvar
  - fordele ansvar i krisesituasjon mellom kommunale tjenester
 4. Beskrive
  - kontaktpersoner, ansvar, rutiner ved akutt krisesituasjon.

Flyktningkoordinatoren er koordinator for det tverrfaglige teamet.

 1. I krisesituasjoner hvor det er behov for akutt helsehjelp, har den kommunale tjenesten hvor behovet oppstår ansvar for å tilkalle nødvendig hjelp fra aktuell faginstans. For eksempel skal den kommunale tjenesten ved akutt sykdom eller skade tilkalle hjelp fra helsevesenet (lege, legevakt, ambulant team, ambulanse, helsesøster). Ved behov for akutt psykiatrisk hjelp, skal psykiatrisk sykepleier kontaktes. Dersom psykiatrisk sykepleier ikke er tilgjengelig, skal PRO-leder eller helsesøster kontaktes.

  Utenom ordinær arbeidstid (etter klokka 15.30) skal legevakt kontaktes.
   
 2. Hvis det oppstår volds- eller trusselsituasjoner, skal den kommunale tjeneste hvor situasjonen oppstår kontakte politiet, hvis dette vurderes som nødvendig.
   
 3. I ekstraordinære situasjoner som berører flere kommunale sektorer/tjenester og hvor det er behov for samordning av tiltak, skal flyktningkonsulenten innkalle til ekstra teammøte. Bruker skal som hovedregel være med på møtet. I de tilfellene dette ikke la seg å gjøre, skal samtykke fra bruker innhentes.
   
 4. Utarbeidelse av individuell plan skal vurderes i hvert enkelt tilfelle der det er behov for samordning/koordinering av ulike tjenester. Ansvar for kartlegging og utpeking av plankoordinator ligger hos ansvarlig koordinator for individuelle planer i kommunen (helsesøster).
   
 5. Økonomiske utgifter i forbindelse med akuttsituasjoner (for eksempel kjøregodtgjørelse, utlegg for medisin, utgifter til tolk og lignende) skal godkjennes og eventuelt dekkes av flyktningbudsjettet (ansvar 123), så fremst at det ikke dekkes av andre ansvarsområder (f.eks. Pasientreise eller andre).
   
 6. Ved svært alvorlige krisesituasjoner (for eksempel ulykker, branner, mord, selvmord), gjelder den overordnede, kommunale beredskapsplanen, og rådmannen (evt. stedfortreder) skal kontaktes.

 

Vedlegg: Telefonliste for beredskapstjenester.

 

Beredskapsplan er utarbeidet av flyktningteamet og godkjent av rådmannen i Berg kommune 9. april 2013.

 

Ted-Eivind Skoglund

konstituert rådmann
Berg kommune