Barnehageloven (1995)

§ 1 Formål :
"Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier".

§ 2 Innhold:
"Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten".

 

Rammeplanen for barnehager (1996)

Barne og familiedepartementet har fastsatt en rammeplan for barnehagen. Denne er forskrift til loven. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.

Rammeplanen stiller følgende krav :

  • Kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen
  • Alle barn skal ha erfaring med 5 fagområder i løpet av barnehageåret.

Disse 5 fagområdene er :

Samfunn. religion og etikk, estetiske fag, språk, tekst og kommunikasjon, Natur, miljø og teknikk og fysisk aktivitet og helse.

Vedtekter 2004

Berg kommune ved Formannskapet har vedtatt barnehagens vedtekter, som gir barnehagen retningslinjer om frister, åpningstider, opptak av barn, oppsigelser av plass, ferieavvikling med mer.