English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Helse og omsorg | Artikkel

Hjemmetjenester i Berg kommune

Kommunens hjemmetjeneste omfatter åpen heldøgns omsorg. Tjenesten er hjemlet i "Kommunehelseloven og Lov om sosiale tjenester". Dette er en døgnkontinuerlig hjemmetjeneste som ytes til eldre og funksjonshemmede, tjenesten omfatter hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Brukerne er personer i alle aldre. Målsetting: Berg kommune skal yte en tjeneste som bidrar til at eldre og funksjonshemmede kan bo hjemme så lenge som mulig.

HJEMMESYKEPLEIE :

Tjenesten omfatter:

·       
Opptrening.
·       
Opplæring og vedlikehold av ferdigheter.
·       
Motivere til egen omsorg.
·       
Bistand til personlig hygenie.
·       
Medisindosering og oppfølging
·       
Oppfølging etter sykehusinnleggelser.
·       
Oppfølging etter legebesøk.
·       
Sårstell.
·       
Bistand til søknad om ulike hjelpemidler.
·       
Trygghetsalarm.
·       
Middagsombringing.
·       
Møteplassen på Strandheimen er et dagtilbud for mennesker som ønsker
         å unngå isolasjon. Møteplassen  er åpen 2 – 3 ganger per. uke.
·       
Psykiatritjenesten

Middagsombringing og trygghetsalarm er tjenester som er vederlagsbelagt.
 

HJEMMEHJELP :

Hjemmehjelp utføres i hht. ”Lov om sosiale tjenester”, der det heter: Praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.

Tjenesten omfatter:
·        Rengjøring av rom som daglig er i bruk, som stue, kjøkken, soverom, bad/toalett og gang.
·       
Tilrettelegge for måltider.
·       
Klesvask.
·       
Hente bestilte matvarer / utføre nødvendige ærender.

Tjenesten omfatter ikke:

·       
Rundvask.
·       
Utvendig vindusvask.
·       
Vask etter besøkende.
·       
Store gulvtepper tas ikke ut, men støvsuges.
·       
Vask av rom som daglig ikke er i bruk.
·       
Vask når bruker har besøk over lengre tid.

 
Det betales en egenandel for hjemmehjelp.

 

SØKNADSKJEMA:

Du får søknadsskjema ved å henvende deg til hjemmetjenesten i Berg kommune.
Søknaden sendes til: Åpen omsorg, Strandheimen v/ virksomhetsleder, 9386 Senjahopen.

 

KLAGEMULIGHET:

Det er klageadgang på vedtaket, hjemmetjenesten kan være behjelpelig med å sette opp en klage. Klagen rettes til hjemmetjenesten i Berg kommune, Åpen omsorg, Strandheimen v/virksomhetsleder, 9386 Senjahopen.

Første klageinnstans: Kommunalt klageorgan.
Andre klageinnstans: Fylkeslegen.
Klagefrist på vedtaket er 3 uker etter mottatt vedtak.