English Tekststørrelse: A A A

roteskreuz_120x118

Kommunesamarbeid mellom Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik:

Ny avdeling med 5 sengeposter opprettet på DMS

Ved DMS (Distriktsmedisinsk Senter) på Finnsnes ble det i går torsdag 23. mai 2013 opprettet en intermediær avdeling som er et tilbud til innbyggere som trenger en øyeblikkelig hjelp-innleggelse, men som ikke krever avansert medisinsk sykehusbehandling.

EN HISTORISK MILEPÆL i helsetilbudet i Midt-Tromsregionen uttaler Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen.

Les mer ... 2013-05-24
roteskreuz_80x78

Senjalegen tilbyr elektronisk timebestilling

Nå kan du bestille time hos Senjalegen direkte på deres hjemmeside eller via SMS. På deres nye nettsted finner du oppdaterte åpningstider i tillegg til annen nyttig informasjon om tjenesten.

Les mer... 2013-01-06
roteskreuz_80x78

Berg helsestasjon

Berg helsestasjon er lokalisert sammen med Senjalegen i rådhuset på Skaland.

Les mer... 2011-03-10
FYSAK

FYSAK-midler utlyst av Troms fylkeskommune

FYSAK-midlene har søknadsfrist 15. desember 2010. Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til lavterskel aktivitetstiltak og holdningsskapende arbeid for friluftsliv, med vekt på å styrke allmennheten sin interesse. Innsatsen vil i første rekke rettes inn mot barn, unge, funksjonshemmede og etniske minoriteter. Nytt av året er at det skal søkes direkte til Troms fylke, ellers ingen endringer.
Les mer... 2010-11-29
roteskreuz_80x78

Oppdatert informasjonsbrosjyre

I SAMME BÅT, Rehabilitering gjennom likemannsarbeid

Brosjyren ”I SAMME BÅT, Rehabilitering gjennom likemannsarbeid” er en informasjonsbrosjyre som forteller hvilke likemannstilbud som gis av ulike frivillige organisasjoner i kommunene Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken. Den gir også kontaktinfo når det gjelder rehabilitering i alle de fire kommunene samt Helse Nord.
Les mer... 2010-10-28
roteskreuz_80x78

Informasjon om radon i boliger

Hvert år dør 2000 mennesker i Norge av lungekreft. Nest etter røyking er radon i bolig den vanligste årsaken til lungekreft og er skyld i ca. 270 dødsfall i året.

Les mer... 2009-10-01
roteskreuz_80x78

Informasjon om Senjalegen

Her finner du relevant informasjon om Senjalegen, samarbeid om legetjenesten for kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy.

Les mer... 2009-09-09
roteskreuz_80x78

influensatelefonen er 7787 1234

Felles influensatelefon for Midt-Troms

Det interkommunale legevaktsamarbeidet har fra og med i dag oppretta en egen informasjonstelefon for svineinfluensa i Midt-Troms. Her kan innbyggerne få råd og veiledning ifm med svineinfluensaen.
 

Les mer... 2009-08-21
090330_lokta

LØKTA: Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenestene i Midt-Troms

Løkta er en interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms.
Løkta er et resultat av DMS-prosjektet i Midt-Troms. I perioden 2005-2007 ble det definert som et prøveprosjekt, men i 2008 ble Løkta etablert som en interkommunal enhet. Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa og Bardu kommune er med i Løkta.

Les mer... 2009-03-30
hege_haakedal_150

Møt Bergs nye fysioterapeut

- Her skal det ikke opp gardiner!

Berg kommune har en ny fysioterapeut! Hege Håkedal har overtatt praksisen til Audun Berg og åpnet sitt nyoppussede studio 1. august.

Hege har i tillegg til sin grunnutdanning en solid videreutdanning, som gjør henne svært godt kvalifisert for sitt arbeid med sine pasienter.

Les mer... 2008-09-03

Fredag 1. august

Ny tilsatt fysioterapeut åpner sitt studio

Hege Håkedal har overtatt praksisen til Audun Berg og åpner sitt studio fredag 1. august. Vi ønsker henne velkommen til Berg kommune og håper gamle og nye pasienter vil finne veien til et nyoppusset studio i rådhusets 3. etasje.

Les mer... 2008-07-31
BankAxept

Betalingsterminal på legekontoret

Berg legekontor har i dag fått installert betalingsterminal. Det er dermed mulig å betale med bankkort etter legebesøk.
2008-03-27
roteskreuz_120x118

Berg legekontor er flyttet til rådhuset

Berg legekontor er nå på plass i nye lokaler på rådhuset og har fått tilbake sitt gamle telefonnummer:

77 85 91 00


Telefontid: mandag til fredag 08:00 - 10:30 og kl 13:00 - 14:30.
 

Les mer 2008-02-04

Nytt legekontor i rute

Arbeidet med renoveringa av nytt legekontor i rådhuset er i rute. Dersom ingen uforutsatte forsinkelser oppstår, vil nytt kontor være innflyttingsklart ved årsskiftet.
Les mer... 2007-11-12

Tilbud til alle ansatte om bruk av treningsstudio

Alle ansatte i Berg kommune får nå tilbud om subsidiert bruk av treningsstudio. Dette tilbudet gis fordi vi mener at et slikt tilbud vil være helsebringende og kan være forebyggende på lidelser mange av oss har i strevsomme jobber. Kanskje kan plager vi har i muskler og skjelett kunne minimeres ved at vi benytter tilbud et treningsstudio kan gi. Flere kommuner opererer med slikt tilbud.

Les mer... 2007-10-19
kommunevapen

Hjemmetjenester i Berg kommune

Kommunens hjemmetjeneste omfatter åpen heldøgns omsorg. Tjenesten er hjemlet i "Kommunehelseloven og Lov om sosiale tjenester". Dette er en døgnkontinuerlig hjemmetjeneste som ytes til eldre og funksjonshemmede, tjenesten omfatter hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Brukerne er personer i alle aldre. Målsetting: Berg kommune skal yte en tjeneste som bidrar til at eldre og funksjonshemmede kan bo hjemme så lenge som mulig.

Les mer... 2007-09-17
kommunevapen

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Informasjon om individuell plan

En individuell plan er en plan som beskriver din situasjon og hvilke behov du har, og tiltak for tjenester. Planen skal sørge for et forpliktende samarbeid mellom deg, en koordinator og de instanser du mottar tjenester fra. Den skal vise fordeling av ansvar mellom deg og de ulike instanser i hjelpeapparatet. Planen er overordna og skal samordnes med andre planer, eksempelvis tiltaksplan, pleieplan eller individuell læreplan (I.O.P) En individuell plan gir deg ikke større rettigheter til tjenester, men er viktig for å kunne gi deg et mer helhetlig og samordna tjenestetilbud.

Les mer... 2007-09-17

Nytt legekontor i Berg

Kommunestyre har bestemt å legge det nye legekontor i kommunen vår til Bergsheimen hvor rådhuset nå er. Dette betyr at nåværende legekontor på det nye sykehjemmet mest sannsynlig vil ha sin base der ut dette året. I løpet av høsten vil det bli iverksatt renoveringsarbeid i de lokaler som er tenkt å være base for legekontor og helsesøstertjenesten.

Les mer 2007-07-24

Hjemmetjenesten i Berg er god!

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i Berg sist vinter. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 5. Juli. En representant fra Komrev Nord gjennomgikk rapporten og konkluderte med at hjemmetjenesten i kommunen vår er god. Likevel er det en del forbedringer å gjennomføre. Først og fremst gjelder dette skriftliggjøring av en del rutiner samt arbeid med å få redusert sykefravær. Kommunestyret tok rapporten til etterretning og ba spesielt om at det skal foretas arbeidsmiljøundersøkelser på fagområdet hvert år.

Les mer 2007-07-23
Gratis røykeslutt

Gratis hjelp til røykeslutt

Nå kan alle få gratis hjelp til røykeslutt på Internett. 15.august ble det nettbaserte røykesluttprogrammet Opptur lansert. I tillegg til praktisk informasjon og tester, får deltakerne egen røykeslutt-dagbok, gjestebok der venner og kjente kan skrive oppmuntrende hilsener, og tilgang til et diskusjonsforum, der de kan diskutere røykesug, frustrasjoner og fremganger med andre i samme situasjon. Er det behov for å snakke med noen underveis, kan man ringe Røyketelefonen på 80040085. Utviklet av Kreftforeningen og Nasjonalt senter for telemedisin. 

Les mer på slutta.no

2006-08-28
HPIM0805-A

Ambulansen er på plass i Senjahopen

Klokka 8.00 i dag, tirsdag 1. aug., overtok UNN ambulansedrifta for Berg og Nord-Senja. Det vil si at nå er både ambulanse og personell på plass i Senjahopen. Og de første som gikk på i dag tidlig og fikk æren av å innvie den nye bilen og den nye stasjonen, var Barbro Eng og Bengt Larsen. Noe de er svært begeistret for...

Les mer på Bergtatt.

Les mer 2006-08-01
Logo fastlegeordningen

MinFastlege - fastlegeordningen på Internett

Nå kan du bytte fastlege selv på nettet. På en enkel måte kan du finne informasjon om din og barnas fastlege, og om leger som har ledige lister. Du kan også melde deg inn i eller ut av ordningen.

Gå til MinFastlege.
2005-09-20

Retningslinjer for tildeling av omsorgslønn i Berg Kommune

Omsorgslønn innvilges i de tilfeller der omsorgsarbeidet er særlig tyngende. Med "særlig tyngende omsorgsarbeid" menes behov for tilsyn og pleie ut over det en normalt vurderer som alminnelige tjenester for familiemedlemmer, som regel døgnkontinuerlig tjenestebehov.
Les mer... 2004-09-29

Ny bilstønadsordning

I 2003 startet en ny bilstønadsordning fra Rikstrygdeverket, vedrørende biler til funksjonshemmede. Den er delt inn i to grupper. Kassebiler med heis og rampe i Gruppe 2, og enkle personbiler i Gruppe 1.
Les mer... 2004-08-30
Ledsagerbevis

Ledsagerbevis for mennesker med funksjonshemming

Berg kommune har i formannskapsmøte 17. mars 2003 vedtatt å innføre ledsagerbevis for funksjonshemmede, med grunnlag i retningslinjer utarbeidet av Rådet for funksjonshemmede.
Les mer... 2004-08-30